نام: مجتبی لاتی
دانشکده: علوم انسانی
گروه: حسابداری
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: m o j t a b a l a t i @ y a h o o . c o m

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد
مدیریت صنعتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
ایران
1387


جوایز و افتخارات

عنوان
سال
تولید ناب گامی در جهت اصلاح الگوی مصرف
1388
ارائه مدل مفهومی برای تعیین هزینه یابی مصرف با استفاده از مهندسی ارزش و توسعه عملکرد کیفیت
1389
مهندسی ارزش و نقش آن در حسابداری و مدیریت
1389
صادرات مجدد در مناطق آزاد، زیان دیروز- منفعت امروز
1390
نقش تجارت حمل و نقل بین المللی جاده ای در توسعه تجارت کشور
1390
پولشویی در اقتصاد ایران و نقش گمرک به عنوان ابزار کنترلی
1390
نقش مدیریت دانش در تعالی سازمانهای مجازی
1391
ارائه مدل مفهومی برای تعیین هزینه یابی مصرف با استفاده از مهندسی ارزش و توسعه عملکرد کیفیت(با رویکرد فازی)
1391
بررسی نقش کرامت انسانی، بحرانهای مالی و مدیریت بحران در سازمان
1391
بررسی نقش مدیریت دانش در بهبود عملکرد سازمانهای مجازی
1392
اقتصاد مقاومتی بر اساس توسعه مشارکتی
1392
اخلاق حرفه ای در حسابداری و مدیریت
1392
فرا تحلیلی پیرامون مایل مدیریت رفتار، زمان، سود و دانش در مدیریت سازمانها
1392
نقش ظرفیت مدیریت دانش بر اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی و عملکرد نوآوری
1392
مدیریت دانش دارایی راهبردی سازمانها
1392
بررسی رابطه افزایش کارآفرینی بر کاهش بیکاری و توسعه اقتصادی
1393
بررسی نقش کارآفرینی سازمانی و منابع انسانی در توسعه اقتصادی
1393
بررسی نقش و جایگاه اخلاق در مدیریت سازمانها
1393
اقتصاد مقاومتی راهکاری جهت توسعه اقتصادی در شرایط تحریم
1393
بررسی نقش مدیریت بحران در بهبود عملکرد مدیریت شهری با رویکرد توسعه ارتباطات نوین
1394
بررسی تأثیرپذیری رضایت سهامداران حقیقی از خصوصیات کیفی اطلاعات در گزارشگری مالی شرکتها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری
1394